Kasy ON-LINE

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 29.01.2019

29 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego.

Tematem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk 2503) – niezbędnej dla wprowadzenia kas online.
 
Według propozycji podkomisji kasy online miałyby wejść w życie:
 
Od 1 stycznia 2020 roku dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędów silników spalinowych.
 
Od 1 lipca 2020 roku dla świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 
Od 1 stycznia 2021 roku dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 
30 czerwca 2019 roku to, według założeń podkomisji, data zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową.
 
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach miałaby obowiązywać od  1 marca 2019 roku, ale sama podkomisja ma wątpliwości, co do realności tego terminu.
 
Projekt z naniesionymi poprawkami wróci teraz do Komisji Finansów Publicznych, skąd trafi pod obrady Sejmu.

 

KASY FISKALNE ONLINE 

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

 

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ONLINE

Kasy online to obecnie najgorętszy temat w branży fiskalnej. 
Niestety, ciągle nie ma finalnych aktów prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Żaden producent/importer nie otrzymał jeszcze decyzji Głównego Urzędu Miar dopuszczającej urządzenie online do sprzedaży. W związku z tym pytania, niejasności, ale też nieprawdziwe informacje odnośnie tego zagadnienia rosną lawinowo, a podatnicy często są wprowadzani w błąd i kierowani w stronę urządzeń, które ze standardem online w rozumieniu Ustawodawcy nie mają nic wspólnego. 

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KAS

Nie ma jeszcze finalnych aktów prawnych dotyczących kas ONLINE.
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, weszło w życie 5 lipca 2018 roku. Kolejny etapem jest wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralne-go Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz uzyskać będzie można odliczenie za zakup kasy ONLINE. W dniu 27.04.2018 r.  projekt ustawy przekazano do sejmu, jednak wciąż nie znamy daty końca procesu legislacyjnego. Według informacji ze strony internetowej RCL „dalszy ciąg procesu legislacyjne-go wspomnianego projektu znajduje się na stronach Sejmu RP”. Przebieg prac nad projektem można śledzić na stronach sejmowych: druk nr 2503

 

KTO MUSI KUPIĆ KASY ONLINE

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. Jednak w związku z opóźnieniem w pracach nad projektem nie możemy w tej chwili mówić o faktycznych datach wejścia nowych przepisów w życie. Znamy jednak kolejność wprowadzania obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas dla przedsiębiorcy świadczących usługi:

W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów

 - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 - dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Po pół roku od obowiązywania nowych przepisów

 - związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Po roku od obowiązywania nowych przepisów

 - fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


ZWROT ZA KASY ONLINE

Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto* jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.
Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

* W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zawarto zapis nadający Ministrowi Finansów możliwość podwyższenia wysokości odliczenia lub zwrotu ( art . 1 pkt 2 podpunkt n).