POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności oraz wykorzystania plików Cookie w Sklepie Internetowym.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego tenegserwis.pl oraz prawa osób, których te dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookie oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Teneg Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000193423, posiadającą numer NIP 5210123970, adres poczty elektronicznej: [email protected] – zwanym dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jak i związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego za Sklepu Usługobiorcy jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych, w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu i niniejszej Polityce Prywatności, niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub do kontaktu z Klientem, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy lub brakiem kontaktu. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku niezbędne do skutecznego wykonania Umowy.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw osób fizycznych, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby zapobiegały one pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione. Środki te są poddawane okresowym przeglądom i aktualizacji.
 6. Korzystanie z naszego Sklepu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe odbiorcy w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres dostawy), nazwę firmy, numer NIP.

Udostępnianie danych osobowych

 1. W celu skutecznej realizacji Umów Sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych i w tym celu udostępnia (powierza) im niezbędne dane.
 2. Dane osobowe klientów mogą być przekazane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • Przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy – Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub kurierowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy zamówionego produktu
  • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez klienta.
 3. Gromadzone dane osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

Profilowanie w sklepie Internetowym

 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO Administrator informuje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem tego profilowania może być przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać preferencjom lub zainteresowaniom danej osoby, przyznanie danej osobie rabatu (przesłanie kodu rabatowego), przypomnienie o niedokończonym zamówieniu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji.
 3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowań danej osoby w Sklepie poprzez np. analizę historii zakupów, przeglądanych produktów, itp.

Prawa osoby której dane dotyczą

 1. Prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięci lub przenoszenia danych – na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma także prawo do przeniesienia swoich danych.
 2. Prawo do cofnięcia zgody – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO).
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie określonym w Rozporządzeniu RODO.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia RODO w tym profilowania. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – osoba, której dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma prawo wnieść, w dowolnym momencie, sprzeciw wobec tego przetwarzania.
 6. W celu realizacji ww. uprawnień należy się kontaktować z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Pliki cookie, analityka

 1. Cookie - jest to niewielka informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookie podczas korzystania przez odwiedzającego ze strony Sklepu w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • zapamiętania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
  • zapamiętywania wypełnionych ankiet, formularzy, danych do logowania do Sklepu;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź nie będziesz otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu poprawiania zawartości i usług.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies dla najpopularniejszych przeglądarek Internetowych są dostępne na poniższych stronach:
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Microsoft Edge
  w przeglądarce Mozilla Firefox
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
 5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analitics oraz Universal Analitics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają w analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dzięki zgromadzonym przez te usługi danym, Administrator może generować statystyki pomocne w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane mają charakter anonimowy i zbiorczy tj. nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej Sklep Internetowy.

Postanowienie końcowe

 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony proszę o zapoznanie się z obowiązującymi na nich Politykami Prywatności. Niniejsza polityka dotyczy Tylko Sklepu Internetowego Teneg Serwis.